Regulamin

Regulamin korzystania z aplikacji Cosmetic Scan

Aktualizacja regulaminu: 18-11-2016

§ 1.

Aplikacja Cosmetic Scan to aplikacja mobilna prowadzona przez administratora Cosmetic Scan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dostępna w sieci internetowej pod adresem elektronicznym: http://cosmeticscan.tech/

§ 2.

Administratorem świadczącym usługi w ramach aplikacji mobilnej Cosmetic Scan jest Cosmetic Scan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-312), ul. Twardowskiego 33A, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000,00 zł, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000470797, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy, posiadająca NIP 6762473390 i REGON 123053691, adres do doręczeń: ul. Płk. W. Beliny-Prażmowskiego 30/1, 31-514 Kraków, adres poczty elektronicznej: biuro@cosmeticscan.pl

§ 3.

1.    Regulamin korzystania z aplikacji Cosmetic Scan określa zasady świadczenia usług przez administratora, polegających na udostępnieniu użytkownikom aplikacji mobilnej on-line, przy pomocy której administrator umożliwia użytkownikom weryfikację kosmetyków pod kątem ich składu chemicznego podanego przez producenta lub dystrybutora kosmetyków.
2.    Aplikacja jest dostępna:

 1.  na witrynie internetowej administratora: http://cosmeticscan.tech/;
 2.  w sieci internetowej pod adresem elektronicznym dla:

 

§ 4.

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

 1. regulamin – niniejszy regulamin korzystania z aplikacji Cosmetic Scan, udostępniany przez administratora w sieci internetowej pod adresem elektronicznym: http://cosmeticscan.tech/regulamin/;
 2. aplikacja – aplikacja mobilna Cosmetic Scan udostępniana przez administratora w sieci internetowej pod adresem elektronicznym: http://cosmeticscan.tech/ oraz wskazanych w § 3., umożliwiająca użytkownikom weryfikację kosmetyków pod kątem ich składu chemicznego podanego przez producenta lub dystrybutora kosmetyków;
 3. administrator – podmiot udostępniający aplikację określony w § 2 regulaminu;
 4. użytkownik – korzystająca z aplikacji osoba fizyczna, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania;
 5. konsument – użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. umowa lub umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa zawierana między administratorem a użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na udostępnieniu przez administratora aplikacji w celu weryfikacji kosmetyków pod kątem ich składu chemicznego podanego przez producenta lub dystrybutora kosmetyków, a także na prowadzeniu przez administratora indywidualnego konta użytkownika służącego do weryfikacji kosmetyków pod kątem ich składu chemicznego;
 7. kosmetyk – zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia  30 marca 2001 r. o kosmetykach  (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 475) każda substancja chemiczna lub mieszanina, przeznaczone do zewnętrznego kontaktu z ciałem człowieka: skórą, włosami, wargami, paznokciami, zewnętrznymi narządami płciowymi, zębami i błonami śluzowymi jamy ustnej, których wyłącznym lub podstawowym celem jest utrzymanie ich w czystości, pielęgnowanie, ochrona, perfumowanie, zmiana wyglądu ciała lub ulepszenie jego zapachu;
 8. konto – usługa świadczona przez administratora drogą elektroniczną polegająca na udostępnieniu użytkownikowi wirtualnego konta, oznaczonego indywidualną nazwą (loginem) i hasłem wybranymi przez użytkownika, zawierającego zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym administratora, za pomocą którego użytkownik może korzystać z aplikacji oraz na którym gromadzone są dane użytkownika oraz jego czynności wykonane przy użyciu aplikacji;
 9. skład chemiczny produktu – podany przez producenta lub dystrybutora kosmetyków spis substancji zawartych w kosmetyku na opakowaniu produktu lub w innych materiałach rozpowszechnianych publicznie przez producenta lub dystrybutora kosmetyków, a także w pozostałych ogólnodostępnych źródłach;
 10. kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 121 z późn. zm.).

§ 5.

 1. Administrator świadczy w ramach aplikacji usługi drogą elektroniczną polegające na:

 1.  udostępnieniu aplikacji, która umożliwia użytkownikowi weryfikację kosmetyków pod kątem ich składu chemicznego podanego przez producenta lub dystrybutora kosmetyków,
 2.  udostępnieniu użytkownikowi wirtualnego konta, oznaczonego indywidualną nazwą (loginem) i hasłem wybranymi przez użytkownika, zawierającego zbiór zasobów w systemie
 3.  teleinformatycznym administratora, za pomocą którego użytkownik może korzystać z aplikacji oraz na którym gromadzone są dane użytkownika oraz jego czynności wykonane przy użyciu aplikacji.

2.    Aplikacja umożliwia:

 1. manualne wyszukiwanie przez użytkownika kosmetyków w ramach bazy kosmetyków zawartej w aplikacji w celu weryfikacji ich składu chemicznego podanego przez producenta lub dystrybutora kosmetyków;
 2. skanowanie przez użytkownika kodów kreskowych kosmetyków i automatyczne wyszukiwanie kosmetyków w ramach bazy kosmetyków zawartej w aplikacji w celu weryfikacji ich składu chemicznego podanego przez producenta lub dystrybutora kosmetyków;
 3. po zeskanowaniu kodu kreskowego kosmetyku lub manualnym wyszukaniu kosmetyku – uzyskanie przez użytkownika informacji o kosmetyku obejmującą nazwę, kosmetyku, jego zdjęcie i skład chemiczny podany przez producenta lub dystrybutora kosmetyków;
 4. oznaczenie (podświetlenie) składników kosmetyku określonych przez użytkownika jako niepożądane;
 5. oznaczenie kosmetyku jako dobry lub niepożądany;
 6. stworzenie przez użytkownika własnej listy kosmetyków dobrych i niepożądanych.

3.    Aplikacja nie stanowi narzędzia diagnostycznego; administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane wprawodzone do aplikacji przez użytkownika.
4.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za kompletność i prawdziwość danych dotyczacych składu chemicznego kosmetyków.

§ 6.

W celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną użytkownik winien dysponować urządzeniami spełniającymi wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się administrator, tj. posiadać:

 1. komputer, laptop, urządzenia mobilne lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet, wyposażone w system Android (co najmniej wersja 4.0.3) lub w system iOS (co najmniej wersja 8.0);
 2. dostęp do łącza internetowego o prędkości co najmniej 750 kb/s;
 3. dostęp do poczty elektronicznej;
 4. dostęp do przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji 37 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10 i wyższej, Safari w wersji 8 i wyższej, Google Chrome w wersji 42 i wyższej – z włączoną obsługą JavaScript, z możliwością instalowania pluginów i z możliwością włączenia w przeglądarce internetowej zapisu plików Cookies.

 

§ 7.

1.    Świadczenie przez administratora na rzecz użytkownika usług drogą elektroniczną następuje od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy administratorem a użytkownikiem.
2.    W celu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną użytkownik dokonuje instalacji aplikacji na urządzeniu multimedialnym.

 

§ 8.

1.    Użytkownik może z aplikacji za pośrednictwem stworzonego przez siebie konta.
2.    W celu korzystania z aplikacji za pośrednictwem konta pocztowego użytkownik powinien założyć konto w ramach aplikacji lub za pośrednictwem portali społecznościowych – opatrzonego:

 1. loginem – czyli indywidualnym oznaczeniem użytkownika w postaci wybranego przez korzystającego przez niego adresu poczty elektronicznej, służącego do logowania się do konta;
 2. hasłem – czyli dowolnym ciągiem znaków wybranym przez użytkownika umożliwiającym autoryzację użytkownika podczas logowania się do konta.

3.    Administrator wysyła wiadomość potwierdzającą rejestrację użytkownika na adres poczty elektronicznej podanej przez użytkownika podczas rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji konta użytkownika dochodzi do zawarcia pomiędzy korzystającym a administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w regulaminie.
4.    Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wymaga zaakceptowania przez użytkownika regulaminu.
5.    Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną z aplikacji za pośrednictwem stworzonego przez siebie konta wymaga zalogowania się przez użytkownika do konta poprzez podanie loginu korzystającego i odpowiadającego mu hasła.
6.    Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do konta.
7.    Konto zawiera dane podane przez użytkownika podczas rejestracji. W każdym czasie użytkownik może zmienić dane w ramach konta lub je usunąć.
8.    Użytkownik może zakończyć, w każdym czasie, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez wyjście z aplikacji lub wylogowanie się z konta.

§ 9.

1.    Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
2.    Korzystający może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez:

 1. odinstalowanie aplikacji;
 2. przesłanie żądania usunięcia konta użytkownika drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@cosmeticscan.pl;
 3. złożenie administratorowi oświadczenia o wypowiedzeniu umowy: w formie pisemnej dostarczając je osobiście lub przesyłając na adres siedziby administratora: 30-312 Kraków, ul. Twardowskiego 33A lub na adres do doręczeń: ul. Płk. W. Beliny-Prażmowskiego 30/1, 31-514 Kraków albo drogą elektroniczną przez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na adres poczty elektronicznej administratora: biuro@cosmeticscan.pl

3.    Administrator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia poprzez przesłanie wypowiedzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej.

§ 10.

1.    Użytkownik będący konsumentem, który zawarł z administratorem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zgodnie z postanowieniami ust. 2-8.
2.    Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3.    Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4.    Konsument może odstąpić od umowy, składając administratorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy osobiście lub przesyłając je na adres siedziby administratora: 30-312 Kraków, ul. Twardowskiego 33A, lub na adres do doręczeń: ul. Płk. W. Beliny-Prażmowskiego 30/1, 31-514 Kraków.
5.    Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu – „Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy”.
6.    Konsument może także odstąpić od umowy drogą elektroniczną przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do regulaminu określonego w ust. 5, przez jego przesłanie na adres poczty elektronicznej administratora: biuro@cosmeticscan.pl
7.    W przypadku odstąpienia od umowy umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną uważa się za niezawartą.
8.    W przypadku odstąpienia od umowy konsument nie ponosi żadnych opłat na rzecz administratora.

§ 11.

Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

§ 12.

1.    Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z aplikacji w sposób zgodny z przepisami prawa i dobrymi obyczajami oraz w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw własności intelektualnej administratora, innych użytkowników oraz osób trzecich.
2.    Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania i umieszczania w aplikacji treści o charakterze bezprawnym.
3.    Administrator może usunąć informacje zamieszczone przez użytkownika, jeżeli ich treść narusza regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, narusza dobra osobiste oraz praw autorskie i prawa własności intelektualnej administratora, innych użytkowników oraz osób trzecich.
4.    Aplikacja stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.) i podlega ochronie na zasadach określonych w tych ustawach.
5.    Administrator udziela użytkownikowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji w zakresie obejmującym instalację na urządzeniu multimedialnym i korzystanie z aplikacji i bazy danych kosmetyków na tym urządzeniu multimedialnym wyłącznie dla użytku prywatnego. Jakiekolwiek inne korzystanie z aplikacji i bazy danych kosmetyków jest niedozwolone.

§ 13.

Użytkownik ponosi we własnym zakresie opłaty z tytułu korzystania z usług telekomunikacyjnych umożliwiających mu dostęp do aplikacji za pośrednictwem łącza internetowego w wysokości naliczanej przez dostawców usług telekomunikacyjnych, z których usług użytkownik korzysta.

§ 14.

1.    Administratorem danych osobowych użytkowników przetwarzanych w ramach aplikacji jest Cosmetic Scan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-312), ul. Twardowskiego 33A, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000,00 zł, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000470797, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy, posiadająca NIP 6762473390 i REGON 123053691.
2.    Dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).
3.    Administrator przetwarza dane osobowe użytkownika obejmujące imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, wiek oraz płeć.
4.  Administrator przetwarza dane osobowe użytkownika w zakresie związanym ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w ramach aplikacji, przesyłania przez organizatora newslettera oraz w celach marketingowych dotyczących produktów i usług administratora danych.
5.    Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne; niepodanie danych obejmujących adres e-mail i hasło skutkuje brakiem możliwości zawarcia tej umowy.
6.    Podstawą przetwarzania danych osobowych użytkownika jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.
7.    Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
8.    Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorze danych administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
9.    Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
10.    Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
1)    zabezpieczenie zbioru danych przed utratą danych (kopie bezpieczeństwa) oraz przed nieuprawnionym dostępem systemami antywłamaniowymi typu: firewall, IDS/IPS);
2)    dostęp do konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
11.    Dane osobowe użytkowników mogą zostać udostępnione – w zakresie związanym ze świadczeniem usług drogą elektroniczną –  podmiotom świadczącym usługi związane z obsługa aplikacji oraz uprawnionym organom w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
12.    W ramach aplikacji administrator przetwarza następujące informacje:

 1. dane spersonalizowane: imię i nazwisko (dobrowolnie), adres poczty elektronicznej (e-mail), indywidualne hasło do konta, wiek (dobrowolnie), płeć (dobrowolnie), ID użytkownika (Facebook ID, Google ID);
 2. dane niepersonalne: ilość skanowań kosmetyku, informacje o skanowanych kosmetykach, częstotliwość skanowania, informacje o produktach oznaczonych przez daną osobę jako dobre lub nieporządne, aktywność w aplikacji, długość sesji w aplikacji, śledzenie  poruszania się po aplikacji, lokalizacja, częstotliwość logowania, używany system operacyjny, data i czas logowania w aplikacji, data i czas skanowania konkretnego produktu, data i czas  oznaczania produktu w aplikacji, ogólnie data i czas aktywności w aplikacji, historia skanowania, czas dodania nowego produktu do bazy i IP osoby dodającej, opinia o aplikacji;
 3. zagregowane dane niepersonalne (app analytics): ilość pobrań, lokalizacja pobrań, urządzenie, na które aplikacja została pobrana, ilość aktywnych aplikacji (urządzeń na których aplikacja jest aktualnie zainstalowana), ilość odinstalowań aplikacji, liczba awarii i błędów aplikacji, dzienna liczba uaktualnień, ocena aplikacji (rating), aktualna zainstalowana wersja aplikacji, wersja systemu operacyjnego, typ urządzenia, operator komórkowy, wizyty na stronie aplikacji w AppStore oraz Google Play, zagregowane dane niepersonalne (np. skanowania, wybory produktów).

 

§ 15.

1.    Administrator stosuje na swojej witrynie internetowej pliki „cookies” (ciasteczka) – informacje w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu, przy pomocy, którego użytkownik korzysta z aplikacji.
2.    Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez użytkownika z aplikacji w następujących celach:

 1. identyfikacji korzystających jako zalogowanych w aplikacji i pokazywania, że są zalogowani;
 2. zapamiętywania informacji, które wprowadzają do aplikacji;
 3. zapamiętywania danych podanych podczas rejestracji lub danych logowania w aplikacji;
 4. dostosowywania zawartości aplikacji do indywidualnych preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z aplikacji;
 5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z aplikacji.

3.    Standardowo większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Użytkownik może w każdym czasie odwołać zgodę na wykorzystanie przez administratora plików cookies. W tym celu użytkownik winien dokonać stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, za pomocą której korzysta z aplikacji.
4.    Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

§ 16.

1.    Użytkownik może składać reklamacje związane ze świadczeniem przez administratora usług drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej administratora: biuro@cosmeticscan.pl , w formie pisemnej dostarczając je osobiście lub przesyłając na adres siedziby administratora: 30-312 Kraków, ul. Twardowskiego 33A lub na adres do doręczeń: ul. Płk. W. Beliny-Prażmowskiego 30/1, 31-514 Kraków.
2.    Reklamacje mogą być składane przez użytkownika jeżeli usługi świadczone są przez administratora nienależycie lub niezgodnie z postanowieniami regulaminu.
3.    Zaleca się podanie przez użytkownika w składanej reklamacji: danych identyfikujących użytkownika i jego konto, informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, treści żądania użytkownika oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Niezawarcie w reklamacji danych wskazanych w zdaniu poprzednim nie wpływa na skuteczność złożonej reklamacji.
4.    Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
5.    Administrator rozpatrzy reklamację użytkownika niezwłocznie i zawiadomi go o sposobie jej rozpatrzenia w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji, a jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia – w terminie 14 dni od dnia ich uzupełnienia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu o dalsze 14 dni, o czym administrator zawiadomi użytkownika.

§ 17.

1.    Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez administratora będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
2.    Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów:

 1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

§ 18.

1.    Administrator ma prawo dokonywania zmian regulaminu w uzasadnionych przypadkach poprzez zamieszczenie zmian regulaminu w wersji elektronicznej w sieci internetowej pod adresem elektronicznym: http://cosmeticscan.tech/regulamin/.
2.    Zmiany regulaminu obowiązują użytkownika po upływie 14 dni od dnia ich opublikowania w sposób określony w ust. 1.
3.    W razie zmiany regulaminu użytkownik ma prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez ponoszenia kosztów w każdym czasie.
4.    Użytkownik może wypowiedzieć umowę z powodu zmiany regulaminu w sposób określony w § 9 ust. 2.
5.    W przypadku wypowiedzenia umowy użytkownik nie ponosi żadnych opłat na rzecz administratora.

§ 19.

1.    Postanowienia regulaminu obowiązują wszystkich użytkowników korzystających z aplikacji.
2.    Korzystanie z aplikacji wymaga zaakceptowania przez użytkownika postanowień regulaminu.
3.    Administrator nieodpłatnie udostępnia użytkownikom regulamin poprzez zamieszczenie go w wersji elektronicznej w sieci internetowej pod adresem elektronicznym: http://cosmeticscan.tech/regulamin/ z możliwością pozyskania, odtwarzania i utrwalania treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik.
4.    W zakresie nieuregulowanym w regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.

 

Do pobrania:

Załącznik do Regulaminu korzystania z aplikacji CosmeticScan